Events

Sunday November 05, 2017
Start: 11/05/2017 5:00 pm

ANNUAL BANQUET

On the occasion of 57th Anniversary of the establishment of our church and Canada's 150th Birthday.

The keynote speaker
Rev. Serop Megerditchian

Le Parc Conference Centre Banquet Hall,
8432 Leslie St., (Hwy. 7 & Leslie.)

.
.

ԿԻՐԱԿԻ, 5 ՆՈՅԵՄԲԵՐ, 2017 Ժամը 5-ին

Եկեղեցիիս՝ 57-Ամեակի Ճաշկերոյթ

Եկեղեցիիս հիմնադրութեան 57-րդ ամեակի եւ Գանատայի 150-րդ տարեդարձի զոյգ առիթներով,

Փառաբանական եւ Հանգանակային ճաշկերոյթ:

Օրուան գլխաւոր պատգամաբերը՝

Եկեղեցիիս Հոգեւոր Հովիւ՝

Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան

Syndicate content